ReadyPlanet.com
dot dot
bulletติดต่อ-จองการฝึกอบรม
bulletติดต่อซื้อสินค้า
bulletแผนที่
dot
E-mail

dot
bulletสนามฝึกดับเพลิง บริษัท บีพีฯ
bullet Facebook BP
bulletตย.เอกสาร ILO-OSHMS-2001
bulletตย.เอกสาร มอก 18000
bulletมุม จป.
bulletข่าว วิทยากร/ครูฝึก
OSHMS-SP-15 การป้องกันและแก้ไข

 

 

AMARIN

PRINTING & PUBLISHING

 

ระเบียบปฏิบัติ

หมายเลขเอกสาร:

OSHMS-SP-15

ออกเอกสารเมื่อ:  01-01-55

เรื่อง :  การป้องกันและแก้ไข

แก้ไขครั้งที่ :   00

หน้า : 1/3

1.        วัตถุประสงค์

 1.1            เพื่อป้องกันและแก้ไขการเกิดซ้ำของข้อบกพร่อง

1.2            เพื่อป้องกันแนวโน้มของการเกิดข้อบกพร่อง

 2.        ขอบเขต

 

ค้นหา  ขจัดสาเหตุของข้อบกพร่องและแนวโน้มของข้อบกพร่องที่จะเกิดขึ้นและเกิดขึ้นซ้ำเกี่ยวกับระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในองค์กร

 3.        เอกสารอ้างอิง

 

ไม่มี

 

4.  นิยาม

 

ไม่มี

 

5.  รายละเอียด

           

กรณีเกิดข้อบกพร่องหรืออาจจะเกิดข้อบกพร่อง  ต้องดำเนินการดังนี้

5.1  หัวหน้าทีมที่ทำหน้าที่ตรวจสอบต้องดำเนินการออกใบขอให้มีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน(CAR/PAR)(OSHMS-FM-28)  เพื่อวิเคราะห์ข้อบกพร่องตามกระบวนการโดยการออกใบขอให้มีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน(CAR/PAR)(OSHMS-FM-28)  หัวหน้าทีมต้องแจ้งให้  OSHMR  ทราบและทาง OSHMR  ทำการออกหมายเลขทำการออกหมายเลขใบขอให้มีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน(CAR/PAR)(OSHMS-FM-28)  บันทึกลงในสมุดทะเบียนใบขอให้มีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน(CAR/PAR  LOG)(OSHMS-FM-30) 

5.2  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับข้อบกพร่องหรืออาจจะเกิดข้อบกพร่อง 

                5.2.1  ทำการชี้บ่งและวิเคราะห์สาเหตุรากฐานของการไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับความปลอดภัยและอาชีวอนามัยและ/หรือ  ระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

                5.2.2  การริเริ่ม  การวางแผน  การแก้ไข  และการตรวจสอบประสิทธิผลของการแก้ไขและป้องกัน  การเปลี่ยนแปลงระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

5.3  เมื่อผลการประเมินระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  หรือข้อมูลจากแหล่งอื่นแสดงให้เห็นถึงความไม่เพียงพอของมาตรการป้องกันและควบคุมอันตรายและความเสี่ยง  หรือมีแนวโน้มที่จะเกิดความไม่เพียงพอ  OSHMR  ต้องพิจารณาออกใบขอให้มีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน(CAR/PAR)(OSHMS-FM-28)  เพื่อหามาตรการป้องกันแก้ไขให้ทันกาลตามลำดับลดหลั่นของมาตรการแก้ไขป้องกัน

หมายเหตุ  การประเมินผลควรประเมินหลังมีการติดตามผลช่วงระยะหนึ่ง

 

6.  การควบคุมบันทึก

 

หมายเลขเอกสาร

ชื่อบันทึกคุณภาพ

การจัดเก็บ

การทำลาย

ระยะเวลา

สถานที่

วิธีการ

ผู้อนุมัติ

วิธีการ

OSHMR-FM-28

ใบขอให้มีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน

 

 

 

 

 

OSHMS-FM-30

สมุดทะเบียนใบขอให้มีการปฏิบัติการแก้ไขและป้องกัน(CAR/PAR  LOG  BOOK)

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระบบ ILO-OSHMS-2001

OSHMS-SP-14 การทบทวนการจัดการโดยฝ่ายบริหาร
OSHMS-SP-13 การตรวจสอบระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
OSHMS-SP-12 การสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์
OSHMS-SP-11 การเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพ
OSHMS-SP-10 การจ้างเหมา
OSHMS-SP-09 การจัดซื้อ จัดหา
OSHMS-SP-08 การป้องกันเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
OSHMS-SP-07 การประเมินความเสี่ยง
OSHMS-SP-06 วัตถุประสงค์ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
OSHMS-SP-05 การทบทวนเบื้องต้น
OSHMS-SP-04 การติดตามและการดำเนินการฯลฯ
OSHMS-SP-03 การสื่อสาร
OSHMS-SP-02 การจัดทำเอกสารระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
OSHMS-SP-01 ความสามารถเฉพาะและการฝึกอบรมCopyright © 2010 All Rights Reserved.