ReadyPlanet.com
dot dot
bulletติดต่อ-จองการฝึกอบรม
bulletติดต่อซื้อสินค้า
bulletแผนที่
dot
E-mail

dot
bulletสนามฝึกดับเพลิง บริษัท บีพีฯ
bullet Facebook BP
bulletตย.เอกสาร ILO-OSHMS-2001
bulletตย.เอกสาร มอก 18000
bulletมุม จป.
bulletข่าว วิทยากร/ครูฝึก
OSHMS-SP-14 การทบทวนการจัดการโดยฝ่ายบริหาร

 

 

AMARIN

PRINTING & PUBLISHING

 

ระเบียบปฏิบัติ

หมายเลขเอกสาร:

OSHMS-SP-14

ออกเอกสารเมื่อ:  01-01-55

เรื่อง : การทบทวนการจัดการโดยฝ่ายบริหาร

แก้ไขครั้งที่ :   00

หน้า : 1/5

1.วัตถุประสงค์

เพื่อทบทวนระบบการบริหารจัดความปลอดภัยและอาชีวอนามัยตามระยะเวลาที่กำหนดไว้เพื่อให้มั่นใจว่า   ระบบการบริหารจัดความปลอดภัยและอาชีวอนามัยเป็นไปตามวัตถุประสงค์เป้าหมายมีความเหมาะสมเพียงพอและมีประสิทธิผลพร้อมทั้งมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

2.ขอบเขต

                เพื่อพิจารณาผลการดำเนินการระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยขององค์กร

3.เอกสารอ้างอิง

                ไม่มี

4.นิยาม

                ไม่มี

5.รายละเอียด

5.1          คณะกรรมการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (คปอ)  ประชุมตามแผนงานที่กำหนดไว้

5.2          ผู้เข้าร่วมประชุมอาจจะเป็นผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ตามที่ประธานให้เชิญเข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวหรือตามความจำเป็น

5.3          กำหนดความถี่ของการประชุม

                ความถี่ของการประชุมกำหนดไว้อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้งและการประชุมทบทวนการจัดโดยฝ่ายบริหารประชุมมีละ 1 ครั้งหรือตามที่ OSHMR คณะกรรมการความปลอดภัยและอาชีวอนามัยคณะกรรมการความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานได้ตกลงร่วมกัน

   

5.4          เตรียมการประชุม

                กำหนดระเบียบวาระการประชุม ประกอบด้วย / หรือตามความเห็นชอบของ OSHMR

                ระเบียบวาระที่     1              เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

                ระเบียบวาระที่     2              รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ผ่านมา

                ระเบียบวาระที่     3              เรื่องเพื่อพิจารณา

                                                                3.1          การติดตามผลการปฎิบัติจาการทวทวนครั้งที่ผ่านมา

                                                                3.2          ผลจากการสอบสวนการบาดเจ็บ การเจ็ยป่วย และอุบัติการณ์                                                    จากการทำงาน

                                                                3.3          ผลการตรวจติดตามการปฎิบัติงานและการวัดผลการปฎิบัติงาน

                                                                3.4          ผลการตรวจสอบระยะการจัดการ

                                                                3.5          นโยบาย วัตถุประสงค์ เป้าหมายและการวัดผล

                                                                3.6          กิจกรรมเสริมและการเปลี่ยนแปลงองค์กรซึ่งสามารถกระทบ                                                  ต่อระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

                                                                3.7          ข้อร้องเรียน คำแนะนำต่างๆ ในการปรับปรุงพัฒนา                                                 

ระเบียบวาระที่     4              เรื่องอื่น ๆ ( ถ้ามี)

 

5.5          ก่อนถึงกำหนดการประชุม OSHMR จะกำหนดระเบียบวาระการประชุม และแจ้งให้ผู้เข้าร่วมประชุมทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน

5.6          ดำเนินการประชุม

                ประธานดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ประธานมอบหมายให้ผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงหรือเสนอเอกสารและข้อมูลต่อที่ประชุม เพื่อรับทราบหรือพิจารณาแล้วแต่กรณี หากมีมติให้ดำเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด ต้องกำหนดวัน เวลาแล้วเสร็จพร้อมผู้รับผิดชอบดำเนินการและผู้ติดตามการดำเนินการตามแต่กรณี

5.7          บันทึกผลการประชุม

                ให้มีการบันทึกผลการประชุมเป็นลายลักษณ์อักษร และส่งสำเนาให้ผู้ร่วมประชุมและผู้ที่เกี่ยวข้องโดยให้แนบเอกสารและข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ในการพิจารณาในที่ประชุมไว้ท้ายรายงานการประชุมด้วยและให้ดำเนินการแล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์เป็นอย่างช้า ต้นฉบับบันทึกผลการประชุมให้เก็บไว้ที่ส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัยเป็นระยะเวลาอย่างน้อย 3 ปี

5.8          ติดตามผลการประชุม

                กรณีเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องดำเนินการปรับปรุงแก้ไขให้เป็นเลขานุการคณะการความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาดแวดล้อมในการทำงานหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเป็นผู้ติดตามการดำเนินการตามมติของที่ประชุม ในกรณีที่เป็นเรื่องไม่เร่งด่วนผู้ที่รับผิดชอบและนำรายงานในการประชุมครั้งต่อไป

 

6.การควบคุมบันทึก

หมายเลขเอกสาร

 

ชื่อบันทึกคุณภาพ

 

การจัดเก็บ

การทำลาย

ระยะเวลา

สถานที่

วิธีการ

ผู้อนุมัติ

วิธีการ

OSHMS-FM-29

บันทึกรายงาน

การประชุมการ

ทบทวนการจัดการ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ระบบ ILO-OSHMS-2001

OSHMS-SP-15 การป้องกันและแก้ไข
OSHMS-SP-13 การตรวจสอบระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
OSHMS-SP-12 การสอบสวนอุบัติเหตุ อุบัติการณ์
OSHMS-SP-11 การเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานและสุขภาพ
OSHMS-SP-10 การจ้างเหมา
OSHMS-SP-09 การจัดซื้อ จัดหา
OSHMS-SP-08 การป้องกันเตรียมความพร้อมและตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน
OSHMS-SP-07 การประเมินความเสี่ยง
OSHMS-SP-06 วัตถุประสงค์ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย
OSHMS-SP-05 การทบทวนเบื้องต้น
OSHMS-SP-04 การติดตามและการดำเนินการฯลฯ
OSHMS-SP-03 การสื่อสาร
OSHMS-SP-02 การจัดทำเอกสารระบบการจัดการความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
OSHMS-SP-01 ความสามารถเฉพาะและการฝึกอบรมCopyright © 2010 All Rights Reserved.