ReadyPlanet.com
dot dot
bulletติดต่อ-จองการฝึกอบรม
bulletติดต่อซื้อสินค้า
bulletแผนที่
dot
E-mail

dot
bulletสนามฝึกดับเพลิง บริษัท บีพีฯ
bullet Facebook BP
bulletตย.เอกสาร ILO-OSHMS-2001
bulletตย.เอกสาร มอก 18000
bulletมุม จป.
bulletข่าว วิทยากร/ครูฝึก
การฝึกหลักสูตร FIRE MAN และ ADVANCE

                    การเกิดอัคคีภัยแต่ละครั้งจะสร้างความเสียหายอย่างร้ายแรง  จำเป็นต้องมีมาตรการที่จะลดความสูญเสียที่เกิดขึ้น ทั้งด้านบุคลากร  เครื่องจักร   ฯลฯ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านบุคคลกรที่จะเข้าปฏิบัติการระงับเหตุเพลิงไหม้  หากบุคคลกรขององค์กร  มีทักษะและความรู้  ความสามรถความชำนาญในการตอบโต้เหตุเพลิงไหม้ เข้าระงับเพลิงไหม้มิให้ลุกลาม   ได้อย่างถูกต้อง การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างมีประสิทธิภาพ   นำไปสู่การลดความสูญเสียได้...

                     ประกอบกับ  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย  พ.ศ. 2555   ข้อ 28 ให้นายจ้างจัดให้มีการดำเนินการเกี่ยวกับความปลอดภัยจากอัคคีภัย ดังต่อไปนี้

 

(2)  ต้องจัดให้ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและระงับอัคคีภัยรับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย การใช้อุปกรณ์ต่างๆ ในการดับเพลิง การปฐมพยาบาล และการช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉิน...

 

                     และ ตาม  ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ. 2552  หมวด  7 ข้อ 17 ผู้ประกอบกิจการโรงงานต้องจัดให้คนงานได้รับการฝึกอบรมเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ  

 

บริษัทฯ  มีวิทยากรดับเพลิงที่มีประสบการณ์ในการดับเพลิงมากกว่า 30 ปี   มีอุปกรณ์การฝึก  สนามฝึก พร้อมเข้าไปให้บริการในองค์กรของท่าน   ในหลักสูตร  FIRE MAN และ  ADVANCE    (ท่านสามารถเลือกได้ทั้งแบบ In house  และ Public)                 

เชิญท่านสอบถามรายละเอียดการฝึกอบรมได้ที่

02-1913950-1

08-5829-3839     คุณอณัฐสร

08-5938-6322     คุณกวิชา

 
ประชาสัมพันธ์

หน่วยงานฝึกอบรมการดับเพลิง และฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
สนามฝึกดับเพลิง บริษัท บีพีฯCopyright © 2010 All Rights Reserved.