ReadyPlanet.com
dot dot
bulletติดต่อ-จองการฝึกอบรม
bulletติดต่อซื้อสินค้า
bulletแผนที่
dot
E-mail

dot
bulletสนามฝึกดับเพลิง บริษัท บีพีฯ
bullet Facebook BP
bulletตย.เอกสาร ILO-OSHMS-2001
bulletตย.เอกสาร มอก 18000
bulletมุม จป.
bulletข่าว วิทยากร/ครูฝึก
การอบรมลูกจ้างเรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัย

 ปัจจุบันมีกฎกระทรวงที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานพ.ศ.๒๕๕๔  ซึ่งกำหนดเรื่องเกี่ยวกับการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย จำนวน  ๒  ฉบับ คือ

 

               

 ๑.  กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕  มีรายละเอียดสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยในสถานประกอบกิจการตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งรวมถึงการกำหนดให้นายจ้างจัดให้มีการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัยแก่ลูกจ้าง  ส่วนขอบเขตการบังคับใช้  จะบังคับใช้กับสถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป แต่มีบางกรณีจะกำหนดการบังคับใช้แบบมีเงื่อนไขเฉพาะเช่น

 

                ? สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป นายจ้างต้องจัดทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย (ข้อ ๔)

               ? สถานประกอบกิจการที่มีอาคารตั้งแต่สองชั้นขึ้นไป หรือมีพื้นที่ประกอบกิจการตั้งแต่สามร้อยตารางเมตรขึ้นไป นายจ้างต้องจัดให้มีระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ในสถานประกอบกิจการทุกชั้น (ข้อ ๙)

 

               ? สถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างร้ายแรงหรืออย่างปานกลาง นายจ้างต้องจัดให้มีระบบน้ำดับเพลิงและอุปกรณ์ประกอบ เพื่อใช้ในการดับเพลิงและจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้สำหรับสถานที่ซึ่งมีสภาพเสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยอย่างเบา นายจ้างอาจจัดให้มีเครื่องดับเพลิงแบบเคลื่อนย้ายได้ อย่างเดียวก็ได้ (ข้อ ๑๕)

                ข้อ ๒๗ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้างในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการรับการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น โดยให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม

 

                           ข้อ ๓๐ ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างทุกคนฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟพร้อมกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ทั้งนี้ ให้ลูกจ้างของนายจ้างทุกรายที่ทำงานอยู่ในอาคารเดียวกันและในวันและเวลาเดียวกันทำการฝึกซ้อมพร้อมกัน และก่อนการฝึกซ้อมไม่น้อยกว่าสามสิบวัน ให้นายจ้างส่งแผนการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อให้ความเห็นชอบ

ในกรณีที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟตามวรรคหนึ่งได้เองจะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานเป็นผู้ดำเนินการฝึกซ้อม

๒. กฎกระทรวงการเป็นหน่วยงานฝึกอบรมการอบรมดับเพลิงขั้นต้น  และหน่วยงานฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ พ.ศ.๒๕๕๖ 

มีขอบเขตการบังคับใช้กับนิติบุคคล

ที่ประสงค์จะให้บริการเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมในหลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น  และหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ  โดยมีรายละเอียดสาระสำคัญเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการขอใบอนุญาตเป็นหน่วยงานฝึกอบรมหลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น  และหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เช่น

                ?  กำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นคำขออนุญาต ต้องเป็นนิติบุคคล ที่มีสำนักงานในประเทศไทย และมีวัตถุประสงค์ในการจัดฝึกอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  (ข้อ ๒)

               ?   กำหนดเนื้อหาวิชาหลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ต้องมีกำหนดระยะเวลาการฝึกอบรมภาคทฤษฎีไม่น้อย ๓ ชั่วโมง ภาคปฏิบัติไม่น้อยกว่า ๓ ชั่วโมง (ข้อ ๒๐ ๒๑)

 

               ?   กำหนดห้องอบรมสำหรับหลักสูตรการอบรมดับเพลิงขั้นต้น ภาคทฤษฎีหนึ่งห้องต้องมีผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินหกสิบคน ภาคปฏิบัติต้องมีวิทยากรอย่างน้อยหนึ่งคนต่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมไม่เกินยี่สิบคน(ข้อ ๒๕)

 

               ?  กำหนดค่าบริการในการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ให้จัดเก็บได้ในอัตราไม่เกิน ๑,๕๐๐ บาท / คน (ข้อ ๓๐)

                ?  กำหนดค่าบริการในการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้จัดเก็บได้ในอัตราตามจำนวนผู้เข้ารับการฝึกซ้อม  เช่น ข้อ ๓๑ (๑) ในการฝึกซ้อมตั้งแต่ ๑๐ ถึง ๙๙ คน   ไม่เกินครั้งละ ๑๕,๐๐๐ บาท

ตารางสรุปการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ 

เรื่อง

หลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

หลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

๑. ขอบเขตการใช้บังคับ

สถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการ
ที่มีลูกจ้างตั้งแต่หนึ่งคนขึ้นไป

สถานประกอบกิจการทุกประเภทกิจการที่มี
ลูกจ้างตั้งแต่สิบคนขึ้นไป

๒. จำนวนผู้ที่ต้องได้รับ 
การอบรม     

ไม่น้อยกว่าร้อยละสี่สิบของจำนวนลูกจ้าง 
ในแต่ละหน่วยงานของสถานประกอบกิจการ

ลูกจ้างทุกคน

๓. ระยะเวลาที่ต้อง 
จัดให้มีการอบรม         

หากลูกจ้างได้รับการอบรมครบร้อยละสี่สิบ
ก็ไม่ต้องจัดอบรมอีก เว้นแต่มีลูกจ้างเข้างานใหม่
อันมีผลทำให้สัดส่วนจำนวนของลูกจ้างไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๔. ผู้ดำเนินการจัดการอบรม                    

ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและ
คุ้มครองแรงงานเป็นหน่วยงานการฝึกอบรม
หลักสูตรการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น

กรณีนายจ้างดำเนินการฝึกอบรมเอง  ให้ส่งแผน
การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ
 
รวมทั้งรายละเอียดเกี่ยวกับการฝึกซ้อมต่ออธิบดี
หรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมาย เพื่อให้ความเห็นชอบ
แต่ถ้านายจ้างไม่สามารถดำเนินการฝึกซ้อมเอง จะต้องให้ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการ
และคุ้มครองแรงงานในหลักสูตรฝึกซ้อมดับเพลิง
และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเป็นผู้ฝึกซ้อม

๕.วิธีการดำเนินจัดการฝึกอบรม            

 

อบรมภาคทฤษฎี ๓ ชั่วโมง 
และอบรมภาคปฏิบัติ ๓ ชั่วโมง

ให้มีการประชุมชี้แจงและซักซ้อมผู้เกี่ยวข้อง
ให้เข้าใจในเรื่องแผนการดับเพลิงและวิธีการ
ดับเพลิงของสถานประกอบกิจการแผนการอพยพ
หนีไฟและวิธีอพยพหนีไฟของสถานประกอบกิจการ การค้นหา ช่วยเหลือ และเคลื่อนย้ายผู้ประสบภัย กำหนดระยะเวลาการฝึกซ้อม พิจารณาจากแผน
และจำนวนลูกจ้างที่เข้ารับการฝึกซ้อม           

๖. สถานที่ฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ              

ณ สนามฝึกของหน่วยงานที่ดำเนินการฝึกอบรม
หรือลานฝึกภายในสถานประกอบกิจการที่
ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่

ต้องฝึกซ้อมอพยพหนีไฟออกจากอาคารตาม
เส้นทางที่กำหนดไว้ในสถานประกอบกิจการที่
ลูกจ้างปฏิบัติงานอยู่

๗. การรายงานผล                 

ไม่ต้องรายงานผล แต่ให้เก็บหลักฐานไว้ให้ตรวจ

รายงานตามแบบที่อธิบดีกำหนด ภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เสร็จสิ้นการฝึกซ้อม

 บทความโดย   นางสาวสุนีย์ ตันติวุฒิพงศ์      สำนักความปลอดภัยแรงงาน
Safety Fire

สธ. เตือนภัย ฟ้าผ่าฝนฟ้าคะนองห้ามใช้โทรศัพท์ – ท่องเน็ต
วันครอบครัวของพวกเรา article
ค่านิยมหลัก 12 ประการ article
ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดไฟไหม้รถ
บอก-เล่า การจัดฝึกดับเพลิง...
การติดต่อลุกลาม
รู้แล้วเอาตัวรอด “เพลิงไหม้” มีสติ...เพิ่มโอกาสปลอดภัย
เตือนภัย...ตึกสูงระวังไฟไหม้
ข้อหารือกฎหมายความปลอดภัย (การฝึกดับเพลิงขั้นต้น)Copyright © 2010 All Rights Reserved.